Privacyverklaring

1 oktober 2023

Dit is het privacy statement van Amica Advocaten, gevestigd aan Hoogend 6 te (8601AE) Sneek, waarin we je informeren over de wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij anderszins verkrijgen.
Het kantoor Amica Advocaten heeft het waarborgen van de privacy hoog in het vaandel staan. Amica Advocaten respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Met dit privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Amica Advocaten verwerkt. Door de informatie en de diensten op www.amicaadvocaten.nl te gebruiken, ga je akkoord met dit privacy statement.

Doel verwerking persoonsgegevens
Amica Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met jou te communiceren.
Amica Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Werving en selectie (sollicitatie).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Amica Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Persoonsgegevens die door betrokkene(n) aan ons zijn verstrekt en nodig zijn voor de behandeling van de zaak door Amica Advocaten. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en identiteitsdocumenten. Afhankelijk van de dienstverlening kan dit ook gaan om gevoelige en bijzondere persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens die ingevuld zijn op contactformulieren of andere webformulieren;
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door de website van Amica Advocaten, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails, social media (LinkedIn, Instagram en Facebook) of daaraan gerelateerde technologieën;
 • Persoonsgegevens die verstrekt tijdens (kennismakings-)gesprekken, cursussen of seminars;
 • Persoonsgegevens die verstrekt zijn ten behoeve van het sturen van facturen en verwerken van betalingen, zoals een bankrekeningnummer en andere betalingsgegevens;
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere communicatiemiddelen, zoals een IP-adres;
 • Persoonsgegevens die verkregen zijn uit openbare bronnen zoals onder meer het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, maar ook via openbare (zakelijke) websites.

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
Amica Advocaten verwerkt de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van (één van) de hierna te noemen gronden als bedoeld in art. 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

 

Amica Advocaten zal vertrouwelijkheid betrachten zoals in de cliëntrelatie gepast is. Wel kunnen cliëntgegevens binnen Amica Advocaten gebruikt worden in verband met (toetsing) van haar processen en eventueel tegenstrijdig belang, alsmede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer.
Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Amica Advocaten verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Cliënt. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de cliënt opgenomen. De cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de opdracht ermee in dat Amica Advocaten ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder de cliënt van die melding op de hoogte te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amica Advocaten deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Amica Advocaten, zoals een IT- leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of orrespondentie met de wederpartij.
Daarnaast zal Amica Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Amica Advocaten jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
Door Amica Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.
Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
Voor evaluatie van haar dienstverlening heeft Amica Advocaten een overeenkomst met een derde partij. Als betrokkene maak je zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Beveiliging persoonsgegevens
Amica Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Amica Advocaten gebruikt maakt aan diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Amica Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende
beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Amica Advocaten bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen aan Amica Advocaten. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van je  erzoek nader bericht van Amica Advocaten.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Amica Advocaten aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, vragen wij jou ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Amica Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Amica Advocaten (www.amicaadvocaten.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te promoten of om je door te sturen naar sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Linkedin,  Twitter of Facebook. Amica Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door de lezen.

Cookies
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Amica Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website van Amica Advocaten op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.
Je kunt in de instellingen van jouw browser aangeven of je cookies wilt toestaan. Je hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (tot wanneer je jouw tijdelijke bestanden wist). Amica Advocaten maakt gebruik van de navolgende cookies.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan jouw wensen aan te passen.

Sessie cookies
Door middel van een sessie cookie, kunnen wij zien welke onderdelen van onze website jij hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra jij de browser afsluit.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om het bezoek op de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij onze website kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij het programma Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media cookies
Tot slot maken wij gebruik van social media cookies. Zoals onder ‘Gebruik sociale media’ is omschreven, zijn op onze website zbuttons opgenomen naar sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het betreffende sociale medium afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Als je wilt weten wat het sociale medium met jouw (persoons)gegevens doet die zij via deze cookies verwerken, lees dan het privacy statement van het desbetreffende sociale medium.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitlegcookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Blogs
In het geval op de website van Amica Advocaten een blog wordt aangeboden die vrij toegankelijk is, kan alle informatie die hierop wordt geplaatst, door ieder willekeurige derde partij worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek op persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via Amica Advocaten. Amica Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op jouw voornoemde verzoek geeft Amica Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden.
In het geval jij als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Wijziging privacy statement
Amica Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Amica Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.amicaadvocaten.nl.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met Amica Advocaten via info@amicaaadvocaten.nl.