Algemene Voorwaarden

1 oktober 2023
 1. De openbare burgerlijke maatschap Amica Advocaten is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90653904. Het BTW nummer van Amica Advocaten is NL865392663B01.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Amica Advocaten aanvaarde opdracht, inclusief vervolgopdrachten en/of nieuwe opdrachten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de www.amicaadvocaten.nl.
 3. Ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Amica. Het staat Amica Advocaten vrij bij de uitvoering van de opdracht andere medewerkers van Amica Advocaten in te schakelen. De voor Amica Advocaten werkzame personen zijn niet persoonlijk aansprakelijk.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 5. Amica Advocaten brengt voor de werkzaamheden een overeengekomen honorarium in rekening, te vermeerderen met btw en eventueel voor de opdrachtgever betaalde onkosten en kosten van derden (verschotten). Amica Advocaten hanteert een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer Amica Advocaten heeft het recht het gehanteerde (uur)tarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Ook kan Amica Advocaten een voorschot verlangen van de opdrachtgever. Amica Advocaten beschikt niet over een derdengeldrekening.
 6. Amica Advocaten factureert (per mail of post) maandelijks dan wel na afronding van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Dit is een fatale termijn. Wordt niet tijdig betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opschorting of verrekening van facturen is niet toegestaan. Amica Advocaten behoudt zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die nodig zijn tot incasso van vorderingen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten (conform de Staffel BGIK) die Amica Advocaten maakt ter incasso van de vordering, dient opdrachtgever te vergoeden.
 7. Indien de opdracht is verstrekt door of namens meerdere (rechts- of natuurlijke) personen, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van de declaraties.
 8. Amica Advocaten is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zolang een factuur of voorschot niet is voldaan, zonder dat zij schadeplichtig wordt. De opdrachtgever is verplicht om de voor de zaak relevante gegevens aan te leveren.
 9. Amica Advocaten kan in het belang van de uitvoering van opdrachten gebruik maken van diensten van derden en de kosten hiervan doorbelasten. Selectie van in te schakelen derden gebeurt zorgvuldig en uitsluitend na overleg met de opdrachtgever. Amica Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Amica Advocaten mag (mede) namens (maar zonder overleg met) de opdrachtgever door derden te bedingen aansprakelijkheidsbeperkingen aanvaarden. De opdracht strekt zich nimmer uit tot fiscale aspecten. Eventuele opmerkingen en adviezen van Amica Advocaten op fiscaal terrein zijn altijd vrijblijvend en opdrachtnemer mag er niet van uitgaan dat dergelijke adviezen steeds juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient over de fiscale aspecten zo nodig een eigen belastingadviseur te raadplegen.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Amica Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Amica Advocaten. Amica advocaten is gerechtigd na sluiting van het dossier, het dossier na verloop van vijf jaren te vernietigen.
 11. Amica Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Aansprakelijkheid van Amica Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van Amica Advocaten beperkt tot het eigen risico, waarbij geldt dat Amica Advocaten en haar medewerkers nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade (zoals gederfde winst/omzet), en bedrijfsschade (zoals wegens bedrijfsstagnatie), behoudens in geval van opzet of (daadwerkelijk) bewuste roekeloosheid. Alle aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van aansprakelijkheid vervallen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden of had behoren te zijn met deze aanspraken. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Amica Advocaten ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
 12. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt en gelden ten behoeve van de maten en alle andere personen die bij Amica Advocaten werkzaam zijn of die bij de uitvoering van enige opdracht door Amica Advocaten zijn ingeschakeld.
 13. Op alle opdrachten aan Amica Advocaten is haar klachtenreglement en privacy statement van toepassing, te vinden op www.amicaadvocaten.nl.
 14. Indien enige bepaling bij gerechtelijke uitspraak wordt vernietigd, of ongeldig of onverbindend wordt verklaard, behouden de overige bepalingen hun gelding.
 15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Amica Advocaten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.